Організація гурткової роботи в закладі дошкільної освіти

Перелік гуртків ЗДО№ 29 "Барвінок" у 2019-2020 навчальному році

Інформація про організацію гурткової роботи

Наповнюваність гурткових груп – 10-12 дітей на одному занятті. Тривалість їх визначається з урахуванням психофізичного розвитку й допустимого навантаження.

Періодичність становить 1-2 рази на тиждень (залежно від віку дітей і змісту занять).

Однією з умов успішної роботи гуртка є правильне його планування. Робота гуртка планується на рік на початку навчального року, але в другому півріччі можливі корегування плану. Для керівників гуртків обов’язковим є ведення ділової документації:
•план роботи перспективний, календарний;
•програма за якою працює гурток;
•графік роботи, затверджений керівником;
•розклад занять, затверджений керівником;
•список дітей, затверджений керівником;
•картотека дидактичних ігор,методичних розробок;
•журнал обліку роботи гуртка.

ЧОМУ УЧАСТЬ У ГУРТКАХ ЗАВЖДИ ЦІКАВА ДЛЯ МАЛЯТ?

- навчання будується не на інформаційно-знаковому змісті, а на дитячому - цікавому і емоційно-ціннісному для кожної дитини;
- практика та особистий досвід дітей випереджають оволодіння теоретичними та практичними знаннями, тим самим викиікають живу потребу в них, а отже - зацікавленість в навчанні;
- можливості для експериментування з різними матеріалами, інструментами, з художніми творами і музикою, вибору способів створення образу, засобів художньої виразності;
- комфортні умови, розкута увага відучають від механічного копіювання, стимулюють до творчості;керівництво дитячою діяльністю здійснюється на підставі співпраці (визнання цілей і задач самої дитини, спроможність стати на її позицію, разом з нею досягти необхідного результату).


Гурток (студія, секція) у ЗДО є самостійною додатковою організа­ційною формою освітнього процесу. Його мета — задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Профільне спрямування гуртків може бути різним. Найбільш по­ширені гуртки естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театраль­ні); спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо); іноземної мови тощо.

Визначаючи профіль гурткової роботи в ЗДО, варто враховувати кілька чинників, як-от:
- інтереси та хист самих вихованців, чиї вподобання вивчають бать­ки і педагоги під час щоденних спостережень за дітьми на заняттях, у самостійній діяльності, в іграх тощо;
- замовлення батьків, які виявляються завдяки анкетуванню, усному опитуванню, у бесідах;
- наявність матеріальних умов для організації результативної роботи (спеціальних приміщень, матеріалів, обладнання, інвентарю, технічних засобів навчання);
- кадрове забезпечення (керівником гуртка може бути спеціаліст певного фаху, якого запрошують для проведення гурткових занять: хореограф, викладач фізичної культури, праці, іноземної мови, музикиі співів або фахівець, який працює в ЗДО за штатним розписом).

До керівництва гуртковою роботою доцільно залучати також бать­ків вихованців, інших дорослих членів родин, які (за домовленістю з адміністрацією дошкільного закладу та за власним бажанням) на громадських засадах можуть брати участь у проведенні деяких гурт­кових занять. Наприклад: з вишивання, художнього плетива, орігамі, флористики, різьблення по дереву, акробатики абощо. При цьому важливо врахувати наявний рівень виконавчих умінь цих людей, їх хист до спілкування з дітьми, інтерес, схильність до педагогічної ді­яльності. Завідувач ДНЗ, методист, керівник гуртка мають опікуватися такими «добровольцями», надавати їм своєчасну методичну допомогу в підготовці гурткових занять, усіляко заохочувати їх ентузіазм, іні­ціативу, потяг до творчості.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється на­лежним програмово-методичним забезпеченням. Робота гуртка буду­ється за авторською програмою, складеною його керівником на основі власного доробку та запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності. Така робоча програма має узгоджуватися з освітньою, за якою працює ЗДО. При цьому керівник гуртка не має права копіювати її, а навпаки, може у поставлених завданнях і змісті перевищувати рі­вень стандарту в межах обізнаності дітей-гуртківців. От чому програми гурткової роботи потребують експертної оцінки та затвердження.

Керівник гуртка, послуговуючись робочою програмою, складає пер­спективний та календарний плани гурткової діяльності. Перспективний план (сітка гурткових занять) розробляється зазвичай на місяць (можна й на квартал, півріччя, навчальний рік). У ньому зазначаються дати про­ведення, тематика й основна мета занять. Календарно-тематичний план містить розробки занять на 1—2 тижні (з орієнтовного розрахунку — два заняття щотижня). Зазначаються тема, програмові завдання, обладнання, матеріали, атрибути та (схематично) хід кожного заняття. (Перелік обов'язкової документації керівника гуртка згідно «Інструкції про діловодство в ДНЗ», затвердженоїпостановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 подано в додатку 1.)

Особливої уваги потребує складання загального розкладу гурт­кових занять по дошкільному навчальному закладу. У ньому мають узгоджуватися заняття гуртків різних профільних напрямів для дітей різних вікових груп. Наявність такого розкладу дає змогу раціонально спланувати використання приміщень, відведених під гурткову роботу, а також не дублювати в гурткових заняттях ті види діяльності, на яких базувалися навчальні заняття першої половини дня.

Організовуючи гуртки, бажано уникати надмірних навантажень на дитину. Тривалість гурткових занять має відповідати вікові дітей і не перевищувати встановлених норм для навчальних занять. Також варто пам'ятати, що достатнім є відвідування дитиною одного гуртка на день. А отже, не потрібно записувати її більше ніж до двох гуртків. Тому так важливо, щоб педагоги й психологи дошкільного закладу своєчасно та кваліфіковано проводили роз'яснювальну роботу з батьками.

Організовуючи гурткову роботу в закладі, педагоги повинні уникати надмірних навантажень на дітей. Тривалість гурткових занять повинно відповідати вікові дітей і не перевищувати встановлених норм для навчальних занять.

Окрім того, педагоги та практичний психолог ДНЗ своєчасно та кваліфіковано повинні проводити роз'яснювальну роботу з батьками щодо залучення дітей до відвідування гуртків. Саме уважне ставлення батьків до власних потреб у тісній співпраці з вихователями сприяє своєчасному виявленню і задоволенню естетичних, пізнавальних, рухових, мовленнєвих та інших потреб дітей, розвитку відповідних здібностей.

Гурток в дошкільному закладі є самостійною додатковою формою освітнього процесу, його мета - задовольнити потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні здатності, загальні та спеціальні здібності, своєчасно виявити обдарованість дітей.


Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.